Regulamin

Regulamin Stowarzyszenia “Autyzm i My”

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę “Stowarzyszenie Autyzm i MY”. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest (gmina Koło/ powiat kolski/ województwo wielkopolskie)

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Koło.

4. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Przedstawiciel Stowarzyszenia wybierany przez Zebranie Członków.

5. Stowarzyszenie jest związane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu, oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

7. Stowarzyszenie środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich.

8. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Cele Stowarzyszenia to:

a. udzielanie pomocy i wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych autyzmem

b)działalność na rzecz propagowania wiedzy o autyzmie

c) promocja i organizacja wolontariatu

10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez.

a) działalność grupy wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych autyzmem

b) tworzenie centrum wolontariatu: organizacja szkoleń wolontariatu

c) organizacja szkoleń i konferencji dotyczących autyzmu

11. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

12. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

13. Członek ma prawo:

a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia

b) udział w zebraniach Stowarzyszenia

c) udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia

14. Członek zobowiązany jest do:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów

b) przestrzegania Regulaminu i Uchwał Stowarzyszenia

c) regularnego opłacania składek członkowskich

d) pracą i podstawą dbania o dobre imię Stowarzyszenia

15. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przedstawiciela Stowarzyszenia

b) z powodu złamania regulaminu Stowarzyszenia

c) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia

d) z powodu nieopłacania składek za okres 6 miesięcy

16. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo do wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

17. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Zebranie Członków

b) Przedstawiciel

18. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

19. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

20. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

21. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel Stowarzyszenia.

22. Kadencja Przedstawiciela trwa 4 lata. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków, jeśli działa na szkodę stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy, większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

23. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

a) określanie głównych kierunków i form działalności Stowarzyszenia

b) decyduje o rozwiązaniu się Stowarzyszenia

c) dokonuje oceny działalności Stowarzyszenia

d) dokonuje zmian w regulaminie Stowarzyszenia

24. Zebranie Członków większością głosów przy obecności połowy osób uprawnionych do głosowania może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

25. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy- Prawo o Stowarzyszeniach.

Skip to content